Pirkimo taisyklės

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

  Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Paslaugų gavėjo užsakymą suteikti Paslaugų gavėjui Individualios programavimo pamokos (toliau – Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti.

II DALIS. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

  Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas tokia tvarka ir terminais:
 1. Paslaugų tekimo pradžia: sutartinė;
 2. Paslaugų suteikimo galutinis terminas: Neterminuota;
 3. Paslaugų tekimo vieta: Nuotolinis mokymasis;
 4. Paslaugų teikimo tvarka: sutartinė.

III DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
 1. Teikti Paslaugas rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, kokybės, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
 2. Nedelsiant raštu informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas.
 3. Paslaugų gavėjui pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su paslaugų teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir kitą panašaus pobūdžio informaciją.
 4. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas.
 5. Pasitelkti trečiuosius asmenis Paslaugoms teikti tik iš anksto gavęs raštišką Kliento sutikimą;
 6. Paslaugas teikti tik teisės aktų ribose ir Paslaugų teikimo metu vadovautis sąžiningumo protingumo ir teisingumo kriterijais.
 7. Paslaugų teikėjas privalo Paslaugas teikti pats.
  2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
 1. Paslaugų teikėjui teikiant Paslaugas bendradarbiauti su Paslaugų teikėju bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.
 2. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją bei dokumentus, kurie yra būtinos Paslaugoms teikti.
 3. Atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas.
 4. Paslaugų teikimo metu vadovautis sąžiningumo protingumo ir teisingumo kriterijais.
  3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti trečiajai šaliai visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

IV DALIS. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  1. Paslaugų teikėjas teikia Paslaugų gavėjui Paslaugas už bendrą XX EUR kainą už pamoką, toliau – Kaina. Šioje Sutarties dalyje nurodyta Kaina yra galutinė, kartu į ją įskaitant ir visus mokesčius (pridėtinės vertės ir kti mokesčiai).
  2. Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas Paslaugų gavėjui, įsipareigoja pastarajam pateikti sąskaitą Paslaugų suteiktai sumai (toliau – Sąskaita) bei ataskaitą apie suteiktas Paslaugas.
  3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų Tiekėju už gautas Paslaugas per 30 kalendorinių darbo dienų pradedant skaičiuoti nuo Sąskaitos ir ataskaitos pateikimo Paslaugų gavėjui dienos.

VI DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

  1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki neterminuotai.
  2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš Šalių sprendimų, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
 1. Sutarties nutraukimo atveju, klientas privalo sumokėti už suteiktas paslaugas iki nutraukimo datos.

VII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.
  2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Paslaugų teikėjui, kitas – Paslaugų gavėjui.